Правна помощ и консултации по административни и граждански дела

Безплатен адвокат за финансово затруднено лице

Какво предлагаме?

Преследвайки регистрираните си цели, а именно – развитието и утвърждаването на принципите на правовата държава и върховенството на закона в Република България, СНЦ „Български правозащитен алианс“ предлага безплатна правна помощ на финансово затруднени лица по административни и граждански дела.

Предлаганата правна помощ е безплатна само за съответното финансово затруднено лице – търсещо такава помощ, но не и за сдружението. Последното разполага с необходимия финансов ресурс и работи само с доверени (и скъпо платени) адвокати – с богат професионален опит и безупречна репутация, чийто хонорар се договаря и заплаща от сдружението.

„Български правозащитен алианс“ оказва безплатна правна помощ на финансово затруднени лица от цялата страна.

В кои случай се реализира предлаганата правна помощ?

Преди всичко при спорове с администрацията (държавна и общинска). Нашата администрация работи некачествено и много често тази нейна некачествена работа засяга незаконосъобразно права на граждани и юридически лица. Показателен е фактът, че почти половината от обжалваните пред съда административни актови (най-често заповеди и наказателни постановления) биват отменяни.

Особено внимание заслужава местното самоуправление. В страната понастоящем има 265 общини, като само най-големите от тях (под 10% от общия им брой) разполагат с нужния административен капацитет за да упражняват по подходящ начин т.нар. местна власт. Ако издаваните от кметовете на общините Заповеди най-често засягат само ограничен кръг лица, то общинските съвети създават нормативни актове – Наредби, които създават правила за поведение за всички. За съжаление, както броят на незаконосъобразните кметски заповеди, така и броят на незаконосъобразните разпоредби в общинските наредби е неприемливо висок. Те незаконосъобразно засягат интересите на хората от местната общност, като им налагат недопустими от закона ограничения, финансови тежести и регулации. През двете години на своето съществуване, сдружението успешно оспори стотици разпоредби в общински наредби в повечето от административните съдилища в страната.

Как да получите безплатна правна помощ?

Свържете се с нас

Дом „Левски“
ул. „Райко Даскалов“ № 53
етаж I (над партер), офис № 1
4000, Пловдив

info[at]bpa.bg

0887 923 620