СЪДЪРЖАНИЕ:


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ, СТАТУТ

II. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

III. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС И СРОК НА СДРУЖЕНИЕТО

IV. ЦЕЛИ НА АСОЦИАЦИЯТА И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

V. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА АСОЦИАЦИЯТА

VI. ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

VII ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

VIII. КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

XI. ЧЛЕНСКИ ВНОС. ФИНАНСИРАНЕ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

X. РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

XI. ПРЕОБРАЗУВАНЕ

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

XIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ, СТАТУТ

Чл. 1. /1/ Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА ПСИХОЛОГИЧЕСКА АСОЦИАЦИЯ“, наричано по-нататък за краткост АСОЦИАЦИЯТА, е юридическо лице с нестопанска цел, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/ и осъществява дейността си съгласно действащото законодателство на Република България.

/2/ АСОЦИАЦИЯТА е доброволна, независима и неполитическа организация.

/3/ АСОЦИАЦИЯТА е отделна от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество.


II. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

Чл.2 АСОЦИАЦИЯТА осъществява дейността си в ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА, като ще изразходва имуществото си за реализация на целите, посочени в настоящия устав.III.НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС И СРОК НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.3 /1/ Юридическото лице с нестопанска цел ще осъществява дейността си под наименованието „БЪЛГАРСКА ПСИХОЛОГИЧЕСКА АСОЦИАЦИЯ“, което се изписва на английски език по следния начин: „BULGARIAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION „.

/2/ Всяко писмено изявление от името на АСОЦИАЦИЯТА, трябва да съдържа нейното наименование, седалище, адрес, данни за регистрация, включително ЕИК.

Чл.4 Седалището и адресът на управление на АСОЦИАЦИЯТА са: гр. Бургас, ул. „Михаил Лермонтов“ № 50А.

Чл.5 Съществуването на АСОЦИАЦИЯТА не се ограничава със срок.

Чл.6 АСОЦИАЦИЯТА има свои авторски лого и символи.IV. ЦЕЛИ НА АСОЦИАЦИЯТА И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ


Чл.7 Основните цели на АСОЦИАЦИЯТА са:

1. Приемане на съвременен европейски Закон регулиращ дейността на психолозите в България и съпътстващите го подзаконови нормативни актове, с цел създаване на условия за психолозите да практикуват ефективно своята дейност в подкрепа на психичното здраве на населението.

2. Сътрудничество с всички държавни органи, сродни сдружения /български и чуждестранни/ и отделни психолози за повишаване на активността на психолозите и участие в законодателния процес.

3. Проучване, анализиране, популяризиране и привнасяне в българското законодателство и дейността на психолозите в България на ефективни и добри практики за развитието на професията психолог.

4. Представителство и защита на професионалните, социалните и общностните права на психолозите в България и съдействие за спазване правата на своите членове и потребителите на техните услуги по съответния законов ред.

5. Съдействие за обединяването на психолозите в Република България и за напредъка на психологията като наука и професия, както и за създаване на благоприятни условия за: приложна работа на своите членове; повишаване качеството и достъпността на психологическите продукти и услуги за нуждаещите се от тях.

6. Стимулиране и използване на психологически знания и подходи в различни сфери на обществения живот

7. Работа в подкрепа на хора и общности в риск, без разлика от техните етнос, пол, раса, възраст и социална принадлежност.

8. Насърчаване на международното сътрудничество между хора от различни държави, ангажирани с теориите и практиката на психологията.


Чл. 8 Средствата, чрез които Сдружението ще постига своите цели са:

1. установяване и поддържане на научни и организационни връзки със сродни дружества в Република България и чужбина, с чуждестранни организации, институти и отделни научни работници и съдействане за осъществяване на международен обмен на програми, научни работници, литература, апаратура и научна информация, като представя, защитава интересите и съдейства по всякакъв начин на психолозите в Република България.

2. извършване на сравнителни анализи на законодателство на други държави, регулиращи правата и задълженията на психолозите и изготвяне на становища, предложения и препоръки;

3. срещи и дискусии с институции, държавни и общински органи, народни представители и други за популяризиране на идеите и предложенията на Асоциацията по въпросите на професията „Психолог“ и законодателството регламентиращо дейността им.

4. Изготвяне на предложения за промяна в законодателството, както и организиране на обществени кампании и застъпничество за законодателни промени за постигане на целите на Сдружението

5. Участие в работни срещи и обществени обсъждания на проекти на държавни органи и неправителствени организации, свързани с целите на Асоциацията;

6. срещи със студенти изучаващи „Психология“ с цел популяризиране на идеите и предложенията на Асоциацията, организиране на мероприятия, конкурси и други участия за бъдещите психолози;

7. организиране и провеждане на образователно – квалификационни и научни курсове, тренинги и семинари, конференции, медийни изяви във връзка с психологията.

8. създаване на програми и проекти, свързани с науката психология, участие в подобни програми и проекти на други организации.

9. публикуване и популяризира изследвания в областта на психологията и свързаните с нея области в научната литература – книги, вестници, списания.

10. взаимодействие с висши и средни училища, Българската академия на науките, академични и обществени организации, и други организации със сходни цели в страната и чужбина.

11. издаване на книги, студии, статии, брошури и печатни материали в съответствие с целите на АСОЦИАЦИЯТА. Създаване и публикуване на научни разработки в областта на психологията.

12. създаване и управление на собствен медиен ресурс – вестници, списания, радио, телевизия, уеб-пространство в съответствие с целите на АСОЦИАЦИЯТА.

13. оказване на консултативно-методическа помощ и съдействие на обществото, държавните и общинските органи и институции, отделните граждани, членове на сдружението и други психолози за овладяване и прилагане на научните знания и методи развитие на професионалната практика на психолозите, професионалното им развитие и участието им в обществения живот;

14. експертно подпомагане на разрешаването на проблеми в трудовата и в образователно- научната сфера на психологията.

15. организиране и поощряване на взаимодействието между учени и преподаватели; научни институции и представители на държавната власт в страната и чужбина във връзка с психологията .

16. учредяване на стипендии, награди, организиране на конкурси и други дейности за подпомагане на психолозите в тяхното начално кариерно развитие, както и осъществяване на срещи с работодатели.

17. иницииране на програми и разработване на проекти, свързани с приложението на психологията и други действени методи за институционална подкрепа на различни целеви групи, включително и на хора със специални потребности и социално депримирани лица, както и участие в подобни програми и проекти на други организации;

18. организиране на благотворителни събития и концерти;

19. провеждане на индивидуални, фамилни и групови консултации;V.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА АСОЦИАЦИЯТА


Чл.9 /1/ Предмет на дейност на АСОЦИАЦИЯТА е:

1. създаване, развитие и участие в общественополезни проекти и инициативи, научно-образователни и научно -приложни програми, форуми, обсъждания;

2. предоставяне на научно-изследователска и консултативно-методическа помощ на правителствени, стопански и научни организации;

3. поддържане на научни и организационни връзки със сходни организации, отделни психолози и научни работници в страната и чужбина.

4. представяне и защита на интересите на членовете на клуба пред национални държавни, общински организации и международни спортни организации.

/2/ АСОЦИАЦИЯТА може да извършва и допълнителни дейности /допълнителна стопанска дейност/, единствено ако тя е свързана с поставените в настоящия устав цели и средства за тяхното постигане.

/3/ Извършването на стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определен от законите регулиращи съответния вид стопанска дейност.VI. ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ


Чл.10/1/ Членуването в сдружението е доброволно. Членовете на АСОЦИАЦИЯТА могат да бъдат редовни, почетни членове и студенти по психология.

/2/ За избягване на всяко съмнение, когато в този Устав се говори за член и членство, без да е указан изрично вида му, се има предвид редовните членове и членство на такива членове.

Чл.11 /1/ Редовни членове на АСОЦИАЦИЯТА могат да бъдат само физически лица, които притежават и се легитимират с валиден по смисъла на българското законодателство документ за придобита квалификационна степен за психолог или доктор по психология, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане и са готови да изпълняват задълженията, свързани с членството.

/2/ Почетни членове на АСОЦИАЦИЯТА могат да бъдат лица, които имат принос към науката „Психология“ и/или към законотворчеството и са поканени от Управителния съвет на Сдружението за почетно членство. Почетни членове могат да бъдат и психолози, които не практикуват, но имат принос към професията, опит и добро име. Почетните членове нямат право на глас и не могат да бъдат избирани в органите на АСОЦИАЦИЯТА. Почетните членове са освободени от заплащането на членски внос.

/3/ • Студентско членство. Като асоциирани членовев асоциацията могат да членуват лица,които сеобучават в университет или в други,регламентирани от МОН институции,за придобиване на квалификация на психолог до момента на приключване на обучението.Те нямат право на глас в Общо събрание и заплащат по-нисък членски внос,който се определя с предложение на УС и с решение на Общо събрание.

Чл.12 /1/ Нови членове се приемат от Управителния съвет с гласовете на повече от половината от членовете на УС. Желаещият да стане член в Сдружението подава до Управителния съвет писмена молба за това, в която декларира, че е запознат с устава на сдружението, приема го и поемат задължение да го спазва.

/2/ В молбата за членство задължително се посочва електронен адрес, на който членовете да бъдат уведомявани в случаите, предвидени в настоящия Устав. Електронен адрес посочват и всички учредители, което става едновременно с учредяване на Асоциацията.

/3/ Председателят на Управителния съвет внася молбата за гласуване на следващото заседание на съвета.

/4/ Членството се придобива от датата на която е гласувана молбата за приемане от Управителния съвет.

/5/ Отказът за приемане на нов член може да стане с мотивирано писмено становище на Управителния съвет, което може да се обжалва пред Общото събрание в едноседмичен срок, считано от датата на връчването му на съответния кандидат. Връчването може да стане и на обявената от кандидата електронна поща.


Чл.13 Всеки член на сдружението има право:

1. да участва в управлението на сдружението.

2. да бъде информиран за неговата дейност.

3. да изразява свободно своето мнение и да отстоява идеите си;

4. да участва в разработване на програми/проекти и вътрешноустройствени документи;

5. да предлага инициативи и да участва доброволно и безвъзмездно в изготвянето на становища, писма, документи, свързани с дейността на АСОЦИАЦИЯТА.

6. да избира и да бъде избиран в органите на АСОЦИАЦИЯТА когато отговаря на изискванията за това;

7. да участва в Общото събрание на АСОЦИАЦИЯТА;

8. да напуска доброволно АСОЦИАЦИЯТА с молба адресирана до Управителния съвет

9. да получава от органите на АСОЦИАЦИЯТА информация за дейността й и по конкретно поставени въпроси.


Чл.14 Всеки член на сдружението е длъжен:

1. да спазва устава и да изпълнява решенията на органите на сдружението.

2. да внася редовно членския си внос, да прави имуществени вноски когато за това има решение на Общото събрание.

3. да участва в дейността и да работи за постигане на целите на АСОЦИАЦИЯТА.

4. да не накърнява авторитета и доброто име на АСОЦИАЦИЯТА.


Чл.15 Членските права и задължения с изключение на имуществените са непрехвърляеми и не преминават върху други лица при смърт или прекратяване.

Чл.16 Членовете на АСОЦИАЦИЯТА могат да овластят трето лице да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им само след писмено уведомяване и съгласие на Управителния съвет . В тези случаи те носят отговорност за действията и поведението на овластеното лице.

Чл.17 /1/ Членството се прекратява:

1. с едностранно писмено волеизявление отправено до председателя на управителния съвет на сдружението, считано от датата на подаване на молбата;

2. при смърт или поставяне под пълно запрещение;

3. с изключване – по решение на Управителния съвет;

4. с прекратяването на сдружението;

5. при самоизключване /отпадане/.

Чл.18 /1/ Член на АСОЦИАЦИЯТА може да бъде изключен с решение на Управителния съвет по предложение на председателя или член на Управителния съвет, когато:

1. нарушава предвидените в настоящия устав задължения.

2. извършва други действия, които правят по-нататъшното му членство в АСОЦИАЦИЯТА несъвместимо.

/2/ При маловажни случаи на нарушения, извършени от член на Асоциацията Управителният съвет определя с решение срок за преустановяване нарушението и за отстраняването на неговите последици, при неспазването на което взема решение за изключване.

Чл.19 /1/ Самоизключването /отпадането/ се счита за настъпило с вземането на решение за това от Управителния съвет, когато член на АСОЦИАЦИЯТА е преустановил участието си в дейността му, като не е присъствал на повече от три последователни заседания на Общото събрание или Управителния съвет и/или не е изпълнил задължението си за извършване на имуществена вноска/членски внос за която има решение на Общото събрание на АСОЦИАЦИЯТА

/2/ Наличието на обстоятелствата по предходната алинея се констатират от председателя на Управителния съвет по документи на АСОЦИАЦИЯТА. Председателят на управителния съвет докладва на Управителния съвет отпадането /самоизключването/ на съответния член и го отразява в документацията на АСОЦИАЦИЯТА.

Чл.20 Решението за изключване на член на АСОЦИАЦИЯТА се взема от Управителния съвет с повече от половината от гласовете на членовете на УС.

Чл.21 При прекратяване на членство направените от съответното лице имуществени вноски, включително заплатен членски внос остават в собственост на АСОЦИАЦИЯТА и то не дължи връщането им.

Чл.22 Почетните членове имат право да участват в заседанията на Общото събрание на Сдружението със статут на наблюдатели , без право на глас, имат право на изказвания, на становища и на съвещателен глас, както и да участват в инициативи на АСОЦИАЦИЯТА по свой избор и преценка.VII ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.23 Върховен орган на АСОЦИАЦИЯТА е Общото събрание, негов управителен орган е Управителният съвет.

Чл.24 По решение на Общото събрание може да бъде избран контролен орган на АСОЦИАЦИЯТА.


ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.25 /1/ Общото събрание се състои от всички членове на СДРУЖЕНИЕТО.


Компетентност на Общото събрание

Чл.26 /1/ Общото събрание:

1. изменя и допълва устава;

2. приема други вътрешни актове;

3. избира и освобождава членовете на управителния съвет;

4. взема решение за откриване и закриване на клонове;

5. взема решение за участие в други организации;

6. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

7. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

8. приема бюджета на сдружението;

9. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

10. приема отчета за дейността на управителния съвет;

11. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

12. взема и други решения, предвидени в устава.

/2/ Правата по ал. 1, т. 1, 3, 6, 8, 10 и 11 не могат да се възлагат на други органи на АСОЦИАЦИЯТА.

/3/ Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на АСОЦИАЦИЯТА.

/4/ Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

/5/ Решенията на органите на АСОЦИАЦИЯТА, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

/6/ Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред окръжния съд по седалището на сдружението от всеки член на АСОЦИАЦИЯТА или на неин орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.


Свикване на общото събрание

Чл. 27/1/ Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

/2/ Поканата за свикване на Общо събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

/3/ Поканата за общо събрание се връчва на всеки член на Сдружението лично или с писмо с обратна разписка или се изпраща на обявения от съответния член адрес на електронна поща или се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията. Независимо от избрания начин за свикване на Общо Събрание поканата може да бъде поставена и на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението.

/4/ Времето от връчване на поканата или от обявяването й в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.


Кворум за провеждане на Общото събраниеjavascript:z(31112402,0,12199)

Чл. 28. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Гласуванеjavascript:z(31112403,0,12199)

Чл. 29 /1/ Всеки член на общото събрание има право на един глас.

/2/ Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

/3/ Едно лице може да представлява не повече от двама членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.


Вземане на решенияjavascript:y1()

Чл.30 /1/ Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

/2/ Решения за изменение и допълнение на устава, за преобразуване или прекратяване на сдружението се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

/3/ По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения, освен ако на Общото събрание присъстват всички членове на АСОЦИАЦИЯТА.

/4/ За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му, освен в случаите когато протоколът е подписан от всички присъстващи на Общото събрание и гласували за решенията.

/5/ Протоколът се съпровожда от списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на Общото събранието .

Чл.31 /1/ Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

/2/ Споровете по ал. 1 могат да бъдат повдигани пред окръжния съд по седалището на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

/3/ Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.32 /1/ Управителният съвет се състои от три до пет лица, членове на АСОЦИАЦИЯТА.

/2/ Управителния съвет избира от състава си Председател и Заместник председател, освен в случаите когато такива са били избрани /определени/ вече от Общото събрание.


КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл. 33. По решение на Общото събрание може да бъде избран контролен орган – контрольор или контролен съвет. Контролният съвет може да се състои от три лица.


Мандат на Управителния съвет и на Контролния Съвет

Чл. 34. /1/ Управителният съвет, Контролният съвет (контрольорът) и председателят на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от три години.

/2/ До избирането на нов Управителен съвет, председател на Управителния съвет и ако бъдат избрани такива-на Контролния съвет (контрольор) старите продължават да изпълняват своите функции.ПРАВОМОЩИЯ на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 35. Управителният съвет:

1. представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;

3. управлява и се разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;

4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;

5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;

6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;

7. определя адреса на сдружението;

8. приема и изключва членове.

9 взема решения за привличане на сътрудници на АСОЦИАЦИЯТА и определя размера и формите на тяхното възнаграждение.

10. определя лицензиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет.

11. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган.

12. назначава и уволнява щатни сътрудници и технически персонал.

13. командирова в чужбина за срок, по-голям от пет дни, щатни сътрудници, технически персонал и членове (физически лица) на АСОЦИАЦИЯТА.

Чл. 36. Членовете на Управителния съвет могат да получават възнаграждение за дейността си в размер определен от Общото събрание.

Чл. 37. Председателят на Управителния съвет се избира от Общото събрание за срок от пет години.

Чл. 38 /1/ Председателят на Управителния съвет:

1. Представлява АСОЦИАЦИЯТА заедно и поотделно със Зам.председателя, съгласно закона и устава.

2. Ръководи заседанията на Управителния съвет и Общото събрание.

3. Ръководи работата по цялостната дейност на АСОЦИАЦИЯТА съобразно решенията на Управителния съвет.

4. Провежда и следи за изпълнението на взетите решения от Общото събра-ние и Управителния съвет.

5. Сключва договорите от името на АСОЦИАЦИЯТА.

6. Отчита се пред Управителния съвет за своята дейност.

7. Съхранява архива и осигурява достъп на членовете на АСОЦИАЦИЯТА до него.

8. Съхранява печата на АСОЦИАЦИЯТА.

9. Ръководи работата на персонала на АСОЦИАЦИЯТА.

10. Ръководи текущата финансова дейност на АСОЦИАЦИЯТА.

11. След решение на Управителния съвет назначава и уволнява щатни сътрудници и технически персонал на АСОЦИАЦИЯТА в съответствие с трудовото законодателство.

12. Организира работата на постоянните и временните работни органи, утвърдени от Управителния съвет.

13. Извършва всички дейности по оперативното управление, които произтичат от решенията на Общото събрание, Управителния съвет, Устава, действащата правна уредба и подписаните международни договори и конвенции.

14. Командирова в страната и в чужбина щатните сътрудници, техническия персонал и членовете (физически лица) на АСОЦИАЦИЯТА.

/2/ При отсъствие или ако Председателят е възпрепятстван неговите функции се изпълняват от Заместник председателя.

/3/ Председателят (съответно Зам.председателят) на Управителния съвет няма право да извършва разпоредителни действия и да обременява с тежести недвижимите имоти на АСОЦИАЦИЯТА без решение на Управителния Съвет.ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.39/1/ Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя, освен ако уставът не предвижда друго. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.

/3/ Заседанията на Управителния съвет се провеждат присъствено или чрез виртуална електронна система за комуникация.

/4/ Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

/5/ Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

/6/ Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията за определяне на Ликвидатор на Сдружението, за разпореждане с имуществото на сдружението за определяне реда и организиране извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза – с мнозинство от всички членове.

/7/ Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

Чл.40 Заседанията на Управителния съвет се ръководят от председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие – от Зам.председателя или от избран от Управителния съвет негов член.

Чл.41 /1/ Заседанията на Контролния съвет (ако е избран такъв) се свикват от председателя по негова инициатива, но не по-рядко от един път на шест месеца. Председателят на Контролния съвет е длъжен да свика заседание при писмено искане на всеки негов член. Ако председателят не свика заседание на Контролния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки от членовете на Контролния съвет.

/2/ Контролният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват най-малко двама негови членове.

/3/ Ако е избран контрольор той изготвя протокол за констатации за дейността на Управителния съвет на всяко шестмесечие.

Чл.42 Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на АСОЦИАЦИЯТА.VIII.КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 43. В АСОЦИАЦИЯТА се водят следните книги :

1. Протоколна книга за заседанията на Общото събрание.

2 Протоколна книга за заседанията на Управителния съвет.

3. Книга за дарения и завещания.

/2/ АСОЦИАЦИЯТА изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:

1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;

2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;

4. финансовия резултат.

/3/ Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност следва да се заявят за обявяване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, до 30 септември на годината, следваща годината, за която се отнасят.


XI. ЧЛЕНСКИ ВНОС. ФИНАНСИРАНЕ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.44. Имуществото на АСОЦИАЦИЯТА се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижими имоти, влогове в банки, и др.

Чл.45 Имуществото на АСОЦИАЦИЯТА се набира от:

1. членски внос, чийто размер и начин на плащане е определен от Общото събрание на членовете в АСОЦИАЦИЯТА;

2. дарения и завещания;

3. средства предоставени от държавата, международни и местни неправителствени организации;

4. Управление на собствено имущество;

5. Други приходи от допълнителна стопанска дейност, извършвана от АСОЦИАЦИЯТА.

Чл.46 /2/ При учредяване на АСОЦИАЦИЯТА не се предвиждат първоначални имуществени и парични вноски.

/3/ Членовете на АСОЦИАЦИЯТА дължат годишен членски внос в размер на 30/ТРИДЕСЕТ/ лева, платим от учредителите в 1-седмичен срок от регистриране на АСОЦИАЦИЯТА и откриване на банкова сметка на същата. За студенти членски внос е 15 лева Новоприетите членове са длъжни да заплатят членския внос за съответната година в 1-седмичен срок от приемането им, а във всички останали случаи членският внос се дължи до 31.01. на текущата година.

/4/Членският внос се заплаща чрез превод по банкова сметка на АСОЦИАЦИЯТА.


X.РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

Чл. 47 /1/ АСОЦИАЦИЯТА може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на този закон.

/2/ Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от АСОЦИАЦИЯТА се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на АСОЦИАЦИЯТА

/3/ За безвъзмездно разходване на имуществото на АСОЦИАЦИЯТА е необходимо мотивирано решение, взето от Общото Събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:

1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;

3. юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане на решение;

4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения;

5. политически партии, в ръководните и контролните органи на които участват членове на ръководни и контролни органи на АСОЦИАЦИЯТА.

/4/ АСОЦИАЦИЯТА не може да сключва сделки с лицата по ал. 3, т. 1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на АСОЦИАЦИЯТА или са сключени при общи условия, публично обявени.


XI.ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 48. /1/ АСОЦИАЦИЯТА не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяването на дейност в частна полза.

/2/ АСОЦИАЦИЯТА може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, да се влива, слива, отделя и разделя. Решението по настоящата алинея се приема от Общото събрание с мнозинство от две трети.

/3/ След отделяне или разделяне АСОЦИАЦИЯТА отговаря солидарно за задълженията, възникнали по преобразуването й.XII.ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 49 АСОЦИАЦИЯТА се прекратява:

1. По решение на Общото събрание.

2. По решение на Окръжния съд по седалището в случаите на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗЮЛНЦ.

Чл. 50/1/ При прекратяване на АСОЦИАЦИЯТА се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

/2/ Ликвидацията се извършва от Управителния съвет, а в случаите на чл. 13, ал. 4 и чл. 14, ал. 3 от ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя от Окръжния съд по седалището.

/3/ Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на АСОЦИАЦИЯТА от на-личните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото и едва след това на недвижимото имущество на АСОЦИАЦИЯТА. Той няма право по какъвто и да е начин да прехвърля имущество на лицата по чл. 43, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.

чл.51 Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено да извършва общественополезна дейност със същата или близка на АСОЦИАЦИЯТА с нестопанска цел. Ако имуществото не бъде предоставено по този ред, то се предава на общината по седалището на прекратената АСОЦИАЦИЯТАXIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

За неуредени в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.УЧРЕДИТЕЛИ:
1. НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ПАНТЕЛЕЕВА-ДИМИТРОВА……………………………………………2. ВИОЛИНА ВЕСЕЛИНОВА РАЙНОВА ……………………………………………3. ЗОЯ ВАСИЛЕВА ИВАНОВА ……………………………………………


4. МАЯ ЛЮБЕНОВА ЗЛАТЕВА ……………………………………………


5. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДЕЛИЙСКИ ……………………………………………


6. ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ГЕКОВА ……………………………………………


7. ЛЮДМИЛА МИЛЧЕВА БОЯНОВА ……………………………………………


8. БРИГИТА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА ……………………………………………


9. КИРИЛ НАЙДЕНОВ КИРИЛОВ ……………………………………………