ПРИЧИННО-ЦЕЛЕВА КОНЦЕПЦИЯ 

ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКОТО ВРЕМЕ НА ЛИЧНОСТТА 

И КАУЗОМЕТРИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: провеждане на онлайн обучение сред психолози, психологически консултанти и психотерапевти, в три нива, всяко по 30 уч. часа* – общо 90 уч. часа.

ВЪВЕДЕНИЕ

Курсът ще бъде проведен от доктора на психологическите науки, лицензиран клиничен психолог и каузометрист, А. Кроник – директор на Института LifeLook.Net, Бетезда, САЩ.

Тъй като д-р Кроник е един от двамата създатели на причинно-целевата концепция за психологическото време на личността и нейната операционализация – каузометрията, преминаването на това обучение и получаването на документ за това ще представлява изключителна ценност за всеки психолог, психологически консултант, психотерапевт.

Обучението ще се проведе на руски или английски, в зависимост от състава участниците. Съществува вариант, при който част от обучението (например, 1 от 10 дни за всяко ниво) да бъде проведено на български/руски език от д-р К. Кирилов – лекар (MD) и психолог (PhD).

ПЛАН НА ОБУЧЕНИЕТО

Първо ниво (базово – теоретична част): 30 уч. часа – през ноември т.г. (14-18 ноември и 21-25 ноември) в рамките на 10 дни по 3 уч. часа (2 + пауза 15 мин. + 1). В края на обучението на това ниво, участниците полагат изпит (чрез тест). Успешно положилите изпита получават сертификат, издаден от Института LifeLook.Net. 

Второ ниво (приложение на каузометрията в психодиагностиката): 30 уч. часа – през февруари 2023 г. (датите ще бъдат уточнени допълнително) в рамките на 10 дни по 3 уч. часа (2 + пауза 15 мин. + 1). В края на обучението на това ниво, участниците полагат изпит (чрез тест). Успешно положилите изпита получават сертификат, издаден от Института LifeLook.Net.

Трето ниво (приложение на каузометрията в психологическото консултиране и психотерапията): 30 уч. часа – април/май 2023 г. (датите ще бъдат уточнени допълнително) в рамките на 10 дни по 3 уч. часа (2 + пауза 15 мин. + 1). В края на обучението на това ниво, участниците полагат изпит (чрез тест или решение на казус). Успешно положилите изпита получават сертификат, издаден от Института LifeLook.Net.

Само тези, които са преминали успешно и трите нива, ще получат отделен (допълнителен) квалификационен сертификат (или диплома) «Каузометрист», издаден от Института LifeLook.Net. Те, при желание, ще могат да станат членове на Международната асоциация на каузометристите – МАК (при спазване на условията за членство). Д-р Кроник е съпредседател на МАК.

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Желателно е минималното количество участници за всяко ниво да бъде 12 души. 

Ако участниците, в което и да е от трите нива, са точно 12 души, то стойността на обучение за дадено ниво за всеки от тях ще бъде 440 USD на човек (в левовата равностойност по курса на деня на плащане). Ако участниците са повече, стойността на обучение за всеки от тях ще намалее пропорционално, а ако са по-малко – ще се увеличи. Условията за плащане ще бъдат оповестени допълнително и своевременно, след като премине периода на записване за дадено ниво на курса. 

Краен срок за записване за първото ниво – 25 септември 2022 г. (на посочения по-долу имейл).

Участниците в курса ще получат безплатно най-новата книга на д-р Кроник: How Young Are You? Understanding Psychological Age, Time, Causometry to Create Meaningful, Harmonious, Productive Lives (Washington, DC: New Academia Publishing, 2018), а също ще могат да закупят други публикации, свързани с каузометрията и причинно-целевата концепция (на руски, английски и български).

Информационно обслужване на кандидатите:                  

тел.: +359 887 939 453; drkirilov@gmail.com

д-р Кирил Кирилов (MD), психолог (PhD), член на УС на БПА.

_________________

* 1 уч. час е с продължителност 45 минути.

КЛЮЧОВ КОМЕНТАР КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
Концепции за психологическото време
Квантова концепция
В съвременната психология твърдо укрепена позиция има квантовата концепция за настоящето в нейните различни варианти. В психофизичните изследвания настоящето представлява онези няколко десетки милисекунди, в които два следващи един след друг дразнителя се приемат като едновременни. В традиционната психология възприемането на времето като квант от настоящето е равно на интервала, в рамките на който още е възможно да се възприеме и задържи в краткотрайната памет някаква последователност от стимули като цялостен образ. Данните от изследванията тук са твърде противоречиви – от 0.5 до 12 секунди, в зависимост от направените от различните автори изследвания.
Обаче в психологията на личността, понятието «квант време» се използва за описание на преживявания на настоящето, които във физическото време са дълги дни, месеци и години. По такъв начин, независимо от мащаба на разглежданото време навсякъде се открива съответна представа за „квант на настоящето”, разположено между миналото и бъдещето, като не са известни само размерите на „кванта” в единици физическо време.
Независимо от своята популярност квантовата концепция е уязвима в две отношения: първо, твърде неопределени се оказват границите на кванта – от милисекунди до десетилетия. Второ, сложно е да се обясни т. нар. „феномен на частично настояще” – в интервала между две събития, преживявани като настояще, могат да се намират събития, които самият човек отнася към своето минало или бъдеще. С други думи, събитията в психологическото минало, настояще и бъдеще не винаги са разположени в строга хронологична последователност; в психологическото време са възможни инверсии – минали събития след настоящи, а бъдещи – преди тях.
Събитийна концепция
Ограниченията на квантовата концепция се снемат в рамките на събитийната
концепция за психологическото време. Събитийният подход отхвърля хронологичната константност на настоящето и го поставя в зависимост от събитията, имащи различно съдържание и продължителност – в качеството на настояще се оценяват тези събития, които вече са започнали, но още не са завършили. При емпирична проверка на това твърдение обаче, се открива „феномен на завършено или незапочнало настояще”: за случващи се в настоящето нерядко се преживяват събития, началото и края на които
принадлежат на хронологичното минало или на хронологичното бъдеще. Този факт противоречи на събитийната концепция. Но, може би, събитийната концепция най-добре отговаря на въпроса защо времето в преживяванията на човека е способно да се „свива” или „разтяга”? За съжаление, тук също се откриват множество факти, които противоречат на „събитийното обяснение” за скъсяване и удължаване на преживяваното време.
Причинно-целева концепция
Противоречията и ограничеността на посочените по-горе две концепции за
психологическото време се обясняват и преодоляват в рамките на разработената от Е. Головаха и А. Кроник причинно-целева концепция за психологическото време. Теоретични предпоставки за тази концепция са философските и културологични представи за връзката между времевите и причините отношения. В основата на концепцията лежи релационния подход към проблема за времето като цяло, съгласно който продължителността, последователността, посоката и другите свойства на времето са производни на структурата на конкретния процес и отношенията между произтичащите в него събития.
Според замисъла на своите създатели, методът „каузометрия” представлява изследване на субективната картина на жизнения път и психологическото време на личността. Следователно, този метод може да бъде отнесен към биографичните методи на изследване, които имат установени традиции в историята на психологията.
Каузометричното изследване се провежда в индивидуална форма и обикновено продължава около един час, като се състои от следните основни етапи: биографична „загрявка”, формиране на списъка от събития, датиране на събитията, причинен анализ на отношенията между събитията, целеви анализ на отношенията между събитията, обозначаване на сферите на принадлежност на събитията. Резултатите от причинно-целевия анализ се записват във вид на матрица, наречена от авторите каузоматрица.
След това се съставят и така наречените каузограми.
Примерна каузограма е посочена по-долу за лицето NN.