За „Български правозащитен алианс“

СНЦ „Български правозащитен алианс“ е учредено през август 2016 година в Пловдив за да извършва правна помощ включително безплатна такава.

Сдружението се създава, за да обедини усилията на членовете му и да привлича съмишленици и спомоществователи за развитието и утвърждаването на принципите на правовата държава и върховенството на закона в Република България.

Основна цел е и повишаване на правната култура и правното съзнание като духовни пластове в структурата на гражданското ни общество, чрез недопускане съществуването на незаконосъобразни подзаконови нормативни актове (или отделни норми в такива актове) – издавани от Общинските съвети и органите на изпълнителната власт в Република България.

Начините за постигане на целите на сдружението са:

  • мониторинг върху действащите в страната подзаконови нормативни актове и извършване на анализ за съответствието им с нормативните актове от по-висока степен;
  • съдебно оспорване на незаконосъобразни подзаконови нормативни актове, издавани от Общинските съвети и органите на изпълнителната власт;
  • участие в провежданите обществени обсъждания на проектите на нормативни актове и стратегически документи;
  • предоставяне на експертна помощ за издаване на законосъобразни подзаконови нормативни актове.

Вашият коментар